Manna från himlen?

av | 5 apr, 2021 | Aktuellt, Företagsamma, Glimtar från socknen

Blåser det manna från himlen?
Vindpengen, den s k bygdepengen, är en viktig resurs för Sollerö sockens utveckling.

Den möjliggör projekt och investeringar hos socknens föreningar. Pengarna ska an-vändas till projekt och investeringar. Inte till löpande drift och underhåll.

Varifrån kommer vindpengarna? Solleröbladet frågade Mats Wik, som var med från början.

”Sedan vindkraften gjorde entré har det alltid funnits intresse från kraftbolag att bygga vindkraftverk i de kuperade svenska skogarna.” säger Mats. ”År 2005 blev Gemensamhetsskogen kontaktad av Vindkompaniet Öland om lämplig plats för vindkraftverk på Solleröskogen. Först var Rostberg intressant men sedan vändes blickarna mot Skuruberg och Seliträ. En mätmast på ca 50 meter uppfördes för att under 1 år mäta hur gynnsamma vindarna var. Eftersom etablering av vindkraft var känsligt togs också hänsyn till ingrepp i naturen som t ex skymmande av utsikt, djurliv eller störande rörelser och ljud.

Faktum är att vi förbrukar mer och mer el i Sverige. Norrland har överskott men i mellan- och södra Sverige råder ofta elbrist.

Efter 4 års process tecknades arrendeavtal mellan dåvarande Vindkompaniet och markägarna som var Bergvik, Gemensamhetsskogen, Kyrkan och privatpersoner. På initiativ av Vindbolaget skrevs också ett avtal om en extra bygdepeng från vindkraftverken. Bolaget ville att elproduktionen skulle gagna hela socknen. Sockenföreningen och Hembygdsföreningen utsågs till Vindbolagets avtalspart och ansvarar för fördelningen av bygdepengen som beräknas till 0,5% av bruttoproduktionsvärdet. Vindsnurrorna kom igång 2009 och idag ägs de 8 vindsnurrorna av det tyska energibolaget EnBW. Sedan starten har det gett socknen drygt 1,56 mkr som har fördelats till 35 föreningar för 87 projekt. För förra året erhölls ca 82.000 kr.

Läs mer om vindpengar här så kan du se vilka belopp som föreningar och projekt har fått. Där kan du också se hur du gör för att söka bygdepeng. Vindgruppen består idag av: Jack Gottling, Staffan Bond, Karin Wik-Land och Börje Svensson.