Markradar – Hur går det till?

av | 19 jul, 2022 | Aktuellt

Markpenetrerande radar

Markpenetrerande radar eller markradar är en metod för att med hjälp av radarvågor se ned i marken för att identifiera material med olika egenskaper. På bilden syns en utrustning bestående av en antenn som ligger mot marken, en styrelektronik samt en dator för att kontrollera utrustningen och samla in data. Antennen består av en sändarantenn och en mottagarantenn. Signalen sänds ut från sändare och utrustningen mäter tiden det tar för signalen att komma tillbaka till mottagaren. Den mottagna signalen innehåller då reflektioner från objekt i marken vilket sedan kan tolkas och ge en bild av hur marken ser ut.

Det som kan identifieras är skillnader mellan olika material och materialegenskaper i marken, det är med andra ord inte möjligt att direkt se vad det är som finns i marken bara att det finns något som avviker från marken i övrigt. Det man kan se är t.ex. skillnader i densitet som en grav där omkringliggande mark är hårt packad medan graven igenfyllnadsmaterial är lösare. Man kan också se föremål med olika elektromagnetiska egenskaper som metaller. Metoden används därför ibland för att kartera nedgrävda ledningar och rör. Eftersom metoden bygger på radarvågor så gör den frekvens man undersöker att man kan se olika djupt ned i marken och att storleken på de objekt man kan identifiera behöver vara av en viss storlek för att synas.

Bilden markradar visar en registrering på en historisk kyrkogård i Alabama. Bilden visar ett vertikalt snitt ned i marken där ett antal gravar indikeras av refllekterande objekt som visas av de böjda kurvor som syns (markerade med pilar).
I blått syns en trolig förändring i jordmaterial vid 2 m djup.

Magnetomtri eller gradiometermätning

En magnetometer eller gradiometer är en mycket känslig apparatur som mäter små förändringar i det naturliga magnetfältet. Det gör att allt som finns i marken som kan störa magnetfältet kommer att identifieras som en avvikelse relativt det normala fältet. Uppenbara objekt som förvränger magnetfältet är metallföremål vilket gör att mätningarna måste ske utan att metallföremål som byxknappar, blixtlås eller bilar finns i närheten, en bil kan störa på upp till 15 m avstånd. Metallföremål i marken kommer givetvis att kunna identifieras men även brandhärdar då hög temperatur kan förändra jordmaterialets magnetiska egenskaper så att det förvränger fältet.

Data som samlas in behöver tolkas av en expert som också kan läsa ut mycket mer beroende på sambanden mellan de avvikelser som syns.

Bilden kallad magnetometer visar en mätning där fem eldhärdar identifierats som kommer från förhistoriska nordamerikanska boställen i Wyoming. Härdarna grävdes sedan ut arkeologiskt.