Fäbod med egen sjö, å och damm!

av | 18 apr, 2021 | Aktuellt, Byar och fäbodar, Glimtar från socknen

Det är kring vattnet som livet har kretsat i Mångberg i hundratals år och gör så än idag. Redan på 1660-talet fanns det 13 skvaltkvarnar i Mångån. Den första dammen i Mångberg kom troligen till på tidigt 1800-tal. 1877 byggdes sågen som brukades fram till 1938. Dubbelkvarnen och trösken, som också drevs med vattenkraft, var i drift fram till 1920-talet. Idag är det med badliv och fiske som fäbodborna kommer i kontakt med vattnet.

Mångbergs och Holens Fäbodlag bildades 1973 och ansvarar för skötsel och investeringar i anläggningarna. Apropå vatten så har man även moderniserat orienteringsstugans förrådsbyggnad med bastu och duschar. De senaste somrarna har omfattande reparationsarbeten utförts på dammen pga upptäckta läckage. Nu är det bron uppströms dammen som behöver restaureras. Över bron går Siljansleden och Fäbodlunken. Brons landfästen är underminerade och en kraftig sprickbildning i det västra landfästet gör att bron skulle kunna rasa. Gjutformar för platsfabricerade grundelement av brons landfästen snickras när Solleröbladet är på besök. ”Stålbalkarna kan återanvändas medan trädäcket och räckena utförs med nytt virke. Det är framför allt betongarbetena som är omfattande,” säger Håkan Bond.

Fäbodlaget har idag 140 medlemmar. ”De flesta är utsocknes,” säger Börje Andersson.” ”På den gemensamma städdagen lördagen efter Kristi Himmelsfärds dag är det stor uppslutning,” fortsätter Börje. ”Antalet permanentboende är 5. Under pandemiåret har även ytterligare några familjer tillbringat mesta tiden i Mångberg.”

”Dammen är viktig för oss,” säger Håkan Bond. ”Utan damm skulle inte Mångberg vara en lika attraktiv plats att bo och vara på. Det råder byggboom i Mångberg. Det grävs och snickras som aldrig förr i fäboden. Nya tak, nya utbyggnader och helt nya hus.”

Lite österut upp mot Åsen ligger Holen.
Från början var det två separerade fäbodar men idag är de sammanbyggda genom att de gamla ängsmarkerna har bebyggts med stugor. Ett normalår är det populär Majstångsresning samt Fäboddag och Sågdag 3 veckor efter midsommar. I år vet vi inte än hur det blir,” säger Håkan.

På en fråga, vilket som blir nästa stora projekt när bron är klar, blir svaret ”fiskvägen!”. En kamera i Mångbro visar att fiskar passerar uppströms. Nu vill Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Sollerö Fiskevårdsområde underlätta för siljansöringen att fortsätta vandringen upp längs Mångån för att leka. ”Det kan innebära att en fisktrappa kombinerad med ett omlöp byggs nedströms dammvallens östra del. Det är inget som fäbodlaget bygger eller bekostar, men fäbodlaget motsätter sig inte fiskvägen och den kan, förutom att främja fiskvandringen, bli ett positivt bidrag till miljön kring dammen. Vi vet inte ännu när det blir aktuellt. Det hinner säkert rinna mycket vatten under den nya bron innan dess,” säger Håkan. Styrelsen består av Mats Seyffarth ordf, Mats Danielsson v.ordf, Ulf Edvardsson kassör, Håkan Bond sekr. Övriga ledamöter är Börje Andersson, Björn Persson och Kjell Lindström.