Gesunda byförening

av | 14 jun, 2021 | Aktuellt

På årsmötet den 15 maj beslutades att Gesunda bystugeförening skulle byta namn till Gesunda byförening.

Årsmötet beslutade också att anta nya stadgar.

I den gamla stadgan står att: ”Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om beslut fattas på två av varandra följande föreningssammanträden, varav minst en ordinarie och att det sista sammanträdet bestått av minst två tredjedelar av de röstande.”

Årsmötet beslutade att det sista sammanträdet ska ske via mail, annonsering i Solleröbladet samt på hemsidan.

Alla medlemmar som vi har mailadressen till kommer att få information via mail. Övriga kan hämta stadgar och årsmötesprotokoll vid Bystugan.
Vi ber nu alla medlemmar att senast den 30 juni meddela sitt ställningstagan- de till Maivor Löfgren 070-320 57 69, e-post:maivor.lofgren@gmail.com
I det fall vi inte hör något ifrån dig så utgår vi ifrån att du bifaller förslaget till stadgeändring.

Med vänliga hälsningar styrelsen i Gesunda Byförening