SSF: Skrivelse skickad om g/c-vägar inom Sollerö socken

Mora kommuns cykelplan är efterlängtad
Det finns många vinster med cykelvägar. Ökad trafiksäkerhet, bättre miljö, bättre förutsättningar för friluftsliv och rekreation, bättre folkhälsa, smidig arbetspendling, tillgänglighet till service samt miljösmart turism är några. Det är därför mycket positivt att Mora kommun nu satsar på cykelvägar i bred politisk enighet. Vi ser fram emot de konkreta resultaten. Planen ska förstås vara en plan för hela kommunen, där också cyklande inom och mellan byarna samt mellan byarna och centralorten premieras och tryggas.
Sollerö socken, som ju är känd som en cykelbygd, har stolta traditioner och goda förutsättningar för cykling. Här finns ett vittförgrenat nätverk av byvägar som ger goda möjligheter att ta sig fram utan att använda de mest trafikerade vägarna. I några fall är det emellertid angeläget att separera cyklandet från trafiken i övrigt.

LÄS MER – Läs hela skrivelsen till Mora kommun och Trafikverket: Länk till skrivelsen

SOLLERÖ SOCKENFÖRENING – SSF

2018-11-14 12.45