Sollerö-Nytt: Kommunfullmäktige avslår motionen från SD om grönområde framför Sollerö kyrka

Grönområde framför Sollerö kyrka
Vid Mora kommunstyrelses senaste sammmmanträde den 26 november avslogs en motion från SD om grönområdet framför Sollerö kyrka:

§ 196

Besvarande av motion – Grönområde framför Sollerö kyrka

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta: Kommunfullmäktige avslår motionen
Sammanfattning av ärendet Krister Eriksson (SD) och Pär Dalkvist (SD) har till fullmäktige inkommit med en motion om att grönområdet framför Sollerö kyrka ska åtgärdas efter att ett flertal träd avverkats.

Motionärerna menar att båtbyggartraditionen på Sollerön bär på ett kulturarv och föreslår att en utredning tillsätts för att undersöka möjligheten att ställa en kyrkbåt under tak vid platsen för avverkningen. Det föreslås att kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder möjligheten och att det ska ske i samarbete med Sollerö sockenförening, Sollerö IF och kyrkan.

Idéer och tankar om att ställa en kyrkbåt under tak framför Sollerö kyrka har pågått under en längre tid på Sollerön. Det är ett arbete som under hösten 2019 intensifierats genom att Sollerö IF:s kyrkbåt Sophia Magdalena tjänat ut som en båt för tävlingsrodd. Sollerö IF har tillsammans med Sollerö sockenförening och Mora församling undersökt och tittat på ett antal lämpliga platser på Sollerön. Nu kvarstår två platser vilka båda är inom samma område som föreslås av motionärerna.

För att Mora kommun inte ska tillgripa Sollerö IF:s, Sollerö sockenförenings och Mora församlings arbete föreslås kommunfullmäktige avslå motionen.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2019-02-04

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen

Yrkande
Pär Dalkvist (SD) yrkar bifall till motionen.
David Örnberg (V) och Per Ericson (M) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens förslag till beslut och på Pär Dalkvist yrkande om bifall till motionen, varvid det först nämnda förklaras bifallet.

Reservation
Pär Dalkvist (SD) reserverar sig mot beslutet.

2019-12-04 09.30