Sollerö gemensamhetsskog genomför föreningsstämman på Sollerö IP p.g.a. coronaviruset

KALLELSE
Delägarna i Sollerö gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie
föreningsstämma.

Onsdag 17 juni 2020 kl 18.00
Plats: Solleröparken (danslogen)
Ärenden enligt stadgarna
Framställan från styrelsen.
Motioner: Bengt Larsson och Per-Henry Persson

Med stöd av den av regeringen beslutade, tillfällliga lagstiftning som möjliggör
för samfällighetsföreningars delägare att rösta för ett obegränsat antal fullmakter,
har styrelsen beslutat att kalla föreningens delägare till ordinarie föreningsstämma.
Med hänvisning till rådande pandemisituation rekommenderar styrelsen att Du
som delägare i första hand väljer att via fullmakt utöva Ditt inflytande och Din
rösträtt så att vi därmed kan genomföra stämman med ett begränsat antal fysiskt
närvarande personer. Styrelsen har beslutat att fullmakter till stämman som
garanterat ska kunna användas måste vara styrelsen tillhanda senast tre dygn
före stämmans genomförande, dvs senast 2020-06-14, kl 14.00. Fullmakter kan
lämnas på nedanstående sätt:
*I pappersformat i brevlåda på Sockenkontoret på Sollerön märkt”Sollerö gemensamhetsskog”
*Inscannad via e-post till erik.dahlarna@gmail.com
*I brevform till ”Sollerö Gemensamhetsskog, Erik Dahl, Siljansvägen 17, 792
90 Sollerön
(Hur fullmakten ska fyllas i och till vem den ska ställas, hänvisas till instruktioner
på Sockenkontoret, Sollerön och på hemsidan www.soldskog.se

För att styrelsen ska ha möjlighet att hantera stämman i rådande situation vädjar
vi till de delägare som, trots vår avrådan, avser att fysiskt delta, att senast tre
dygn före stämman (2020-06-14 kl 18.00) anmäla sin avsikt om detta via mail
till erik.dahlarna@gmail.com alternativt per telefon 070-580 28 35 dagtid.
Handlingar finns tillgängliga på Sockenkontoret Sollerön samt på hemsidan
www.soldskog.se från och med 2020-06-06.

Välkomna!

Styrelsen

2020-06-03 09.30