Lantmäteriförrättningen Omprövning av Bengtsarvet ga:1 Förrättningen är överklagad!

Förrättningen är överklagad 
Flera överklagningar har inkommit inom fyra veckor från avslutningsdagen.
Svar/utslag från Mark- och miljödomstolen kan dröja p.g.a. många liggande ärenden hos domstolen.

——————————————————————————————-

Omprövning av Bengtsarvet ga:1
Utställningen: Omprövning av Bengtsarvet ga:1, finns att ta del av på Sollerö sockenhus(i foaljén).

Utställningen omfattar:
– Kallelse
– Beskrivning – Utkast!
– Inventering och beräkning enligt tonkilometermetoden – Utkast!
– Kartor över de olika berörda inägovägarna på Sollerön.

Kallelse till lantmäterisammanträde vid Moraparken:
Hölls på Moraparkens konferensanläggning, Mora,
Fredagen den 23 november 2018.

Följande behandlades på sammanträdet:
– Omprövning av Bengtsarvet ga:1 – sammanfattning av ärendets handläggning.
– Genomgång av utkast till beslutshandlingar.
– Möjlighet till frågor, diskussion och framställande av slutliga yrkanden.
– Prövning och beslut.
– Bildande av samfällighetsförening.

2018-11-12 15.00

HANDLINGAR INKOMNA TILL SOLLERÖ SOCKENHUS 2018-12-12:
– Beskrivning
– Andelstalslängd
– Normer för andelstalsberäkningen
– Protokoll, från mötet 2018-11-23
– Aktbilaga AN 1 del 2
– Inventering och beräkning enligt tonkilometermetoden
– Rustlängd A
– Utredning angående Sollerö jordgubbar
– Sakägarförteckning

Allt finns (som läs ex.) i en blå pärm vid utställningen i foaljén, Sollerö sockenhus!

2018-12-12 16.00