Nyheter från Sollerön: Branddammen i södra Gruddbo byggdes av kommunen och inte av fastighetsägaren!

Blev ett fullmäktigebeslut om branddammen i södra Gruddbo
Debatten om kommunens branddammar går vidare. Mora kommun och dess politiker och tjänstemän vill ju inte kännas vid något ansvar för dessa branddammar, -bassänger och -brunnar inom kommunen. Utan menar att det är fastighetsägarnas ansvar, men det är ju inte fastighetsägarna som har byggt och underhållit dessa kommunala branddammar inom kommunen utan Mora kommun och före 1971 de fyra socknarna Sollerö, Venjan, Mora och Våmhus!
Och den branddamm som startade debatten var den vid södra Gruddbo på Sollerön, där nuvarande fastighetsägaren kontaktade Sollerö sockenförening och önskade att föreningen kunde övertaga ansvaret och skötseln, då fastighetsägaren inte kunde p.g.a. ålder och ekonomi. Detta lätt ju konstigt tyckte sockenföreningen då det alltid har varit en kommunal fråga att trygga brandvattenförsörjningen med bl.a. branddammar! Fastighetsägaren hänvisade då till en tidningsartikel om den stora nyttan dessa branddammar hade haft vid större bränder i Ovansiljan de senaste åren, men att det var fastighetsägarnas ansvar att sköta dem.
Sockenföreningen har vidtagit undersökningar och funnit att det är kommunerna som har byggt dessa branddammar och det är ju bara att läsa protokollen. Ta t.ex. branddammen i södra Gruddbo(som nämns här ovan), det ärendet gick hela vägen upp till beslut i Sollerö kommunalfullmäktige år 1955:

Protokoll fört vid extra sammanträde med Sollerö kommunalfullmäktige söndagen den 20 mars 1955 kl. 16.00 i Sollerö sockenstuga.

§1.
Sammanträdet öppnades av ordf. Gustav Svensson varefter kungörelsen föredrogs och godkändes, som extra ärende godkändes fråga om anläggande av brandbassäng i södra Gruddbo.

§9.
På förslag av kommunalnämnden upptogs till behandling fråga om anläggande av brandbassäng i Södra Gruddbo och beslöts att av reserverade medel anvisa erfoderligt belopp för anläggande av brandbassäng vid Rull Jöns Olssons gård i södra Gruddbo. Anläggningen skall igångsättas så snart beslut om statsbidrag erhållits.

Klarare än så här kan det väl inte bli, en kommunal angelägenhet! Och inget bygge av fastighetsägarna!

2018-10-11 14.50