Mora kommun – Utställning på Sollerö sockenhus 16/9–13/10: Föreskrifter om avfallshantering

INFORMATION
Föreskrifter om avfallshantering

Av 15 kap 41 § miljöbalken (1998:808) framgår att det ska finnas föreskrifter, d.v.s. regler, om hantering av avfall som gäller i kommunen.

Det nu framtagna förslaget är baserat på ett samverkansprojekt mellan ovansiljans och länets övriga kommuner, med lokal vidareutveckling.

Målet med de nya föreskrifterna har bl.a. varit att:
– anpassa reglerna enligt nationell rådgivning
– så långt möjligt harmoniera reglerna i Dalarna
– göra reglerna lika i ovansiljans kommuner
– skapa tydlig koppling till kommunens avfallsplan och avfallstaxa.
– tydliggöra fastighetsinnehavares och kommunens ansvar.

Förslaget finns 16 september – 13 oktober tillgängligt under ordinarie öppettider på:
Mora kommunhus
Mora kulturhus
biblioteket Sollerön i Sockenhuset
biblioteket Venjan
biblioteket Våmhus
på hemsidorna www.mora.se och www.nodava.se och kan även erhållas via e-post eller som papperskopia per post.

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara kommunen tillhanda senast den 14 oktober 2019 på adress Mora kommun, 792 80 Mora eller e-post avfall@mora.se
För mer information kontakta Mora kommun, 0250–260 00 eller Nodava AB, 020–55 27 00.

MORA KOMMUN
• 792 80 MORA
• BESÖKSADRESS FREDSGATAN 16 MORA.
• KOMMUN@MORA.SE
• WWW.MORAKOMMUN.SE

2019-09-12 11.00