Kommunnytt Mora: Kommunfullmäktige godkänner att en gemensam utredningsorganisation för räddningstjänstsamverkan mellan Mora, Orsa, Älvdalen, Leksand, Vansbro och Malung-Sälen tillsätts

I protokollet från Mora kommunfullmäktiges möte den 18 juli 2017 kan man läsa om följande beslut angående kommunalförbund för räddningstjänstsamverkan:

Ställningstagande för ett kommunalförbund för räddningstjänstsamverkan

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner att en gemensam utredningsorganisation tillsätts som har till uppdrag att undersöka förutsättningarna för en fördjupad samverkan i ett gemensamt kommunalförbund för kommunernas räddningstjänstansvar mellan Mora, Orsa, Älvdalen, Leksand, Vansbro och Malung-Sälen.

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ovanstående kommuner i samverkan fattar ett likalydande beslut.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram beslutsunderlag för att bilda ett gemensamt kommunalförbund för kommunens räddningstjänstansvar.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utse en interimförbundsdirektör.

Sammanfattning av ärendet
En förstudie har genomförts för att utreda förutsättningarna till en fördjupad räddningstjänstsamverkan mellan Mora, Orsa, Älvdalen, Leksand, Vansbro och MalungSälens kommuner.

Förstudiens rekommendation är att ett kommunalförbund bildas eftersom det bäst bedöms leva upp till de förutsättningar och förväntningar som finns på en fördjupad räddningstjänstsamverkan.

För det fortsatta arbetet rekommenderas att fullmäktige tar en principiell ställning för en fördjupad samverkan i ett kommunalförbund. Bildandet av ett kommunalförbund är ett långsiktigt engagemang och förutsättningarna bör därför utredas noga. Utifrån detta bör ett utredningsuppdrag lämnas av kommunfullmäktige med syftet att ta fram ett konkret förslag som kommunfullmäktige i ett senare skede kan besluta om.

Slutligen lämnas en rekommendation om att utse en interimsförbundsdirektör som under projekttiden kan påbörja arbetet med att bygga upp den nya organisationen.

Beslutsunderlag
Förstudie fördjupad räddningstjänstsamverkan, daterad 2017-02-22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner att en gemensam utredningsorganisation tillsätts som har till uppdrag att undersöka förutsättningarna för en fördjupad samverkan i ett gemensamt kommunalförbund för kommunernas räddningstjänstansvar mellan Mora, Orsa, Älvdalen, Leksand, Vansbro och Malung-Sälen.

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ovanstående kommuner i samverkan fattar ett likalydande beslut.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram beslutsunderlag för att bilda ett gemensamt kommunalförbund för kommunens räddningstjänstansvar.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utse en interimförbundsdirektör.

 

LÄS MER:
Kommunnytt Västerdalarna och Norra Dalarna/Siljansbygden: Gemensamt räddningsförbund allt närmare

Landsbygdsnytt Dalarna: Norra Dalarna kan få nytt räddningstjänstförbund för kommunerna Leksand, Vansbro, Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen

2017-08-11 13.00