Kommunnytt Mora: Kommunen överlåter Agnmyren på Sollerön till Naturvårdsverket med syfte att bilda naturreservat

I protokollet från Mora kommunstyrelses möte den 20 juni 2017 kan man läsa om följande beslut om överlåtelse/försäljning av Agnmyren på Sollerön till Naturvårdsverket med syfte att bilda naturreservat:

Överlåtelse av fastigheten Bengtsarvet 101:7, Agnmyren Sollerön

Beslut
1. Kommunstyrelsen upphäver beslut 2013-06-25, § 91.

2. Kommunstyrelsen överlåter fastigheten Bengtsarvet 101:7, Agnmyren Sollerön till Naturvårdsverket för 1 000 kronor, med syfte att bilda naturreservat.

3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna köpeavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat skänka fastigheten Mora Bengtsarvet 101:7 till Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Dalarna med syftet att bilda ett naturreservat. Överlåtelsen har inte verkställts eftersom länsstyrelsen inte får ta emot gåvor i form av en fastighet.

Utifrån tidigare beslut om att bilda ett naturreservat föreslås överlåtelsen istället ske till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har en möjlighet att ta emot fastigheten som en donation, men processen är administrativt komplicerad eftersom det krävs ett medgivande från regeringen. Fastigheten föreslås istället överlåtas till en symbolisk summa om 1000 kr med syftet att bilda naturreservat.

Vid ett beslut om fastighetsöverlåtelse övertar Naturvårdsverket förvaltningen och underhållet och därtill hörande kostnader av anläggningen.

En reservatsbildning innebär inga förändringar för allmänhetens tillgänglighet och nyttjande av Agnmyren.

Beslutsunderlag
Kontraktsförslag Bengtsarvet 101:7
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-06-25, § 91 Skrivelse från kommunekolog Olle Bylander, daterad 2013-05-30 Karta över Agnmyren Skrift om Mora Naturvårdsfond

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. Kommunstyrelsen upphäver beslut 2013-06-25, § 91.

2. Kommunstyrelsen överlåter fastigheten Bengtsarvet 101:7, Agnmyren Sollerön till Naturvårdsverket för 1000 kronor, med syfte att bilda naturreservat.

3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna köpeavtalet.

2017-08-11 13.30